درباره ما

[cz_gap id=”cz_16442″]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_56750″ sk_overall=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(255,255,255,0.9),rgba(255,255,255,0.9)),url(https://www.dandooneman.ir/wp-content/uploads/2019/12/post1-1.jpg);padding:160px 50px;margin-right:20px;border-style:solid;border-width:10px;border-color:#dc4c46;border-radius:5px;” sk_overall_mobile=”margin-right:0px;margin-left:0px;”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_47276″ cz_title=””]

درباره

شرکت ما

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_gap height=”20px” id=”cz_16442″ height_tablet=”50px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_30770″ sk_overall=”margin-bottom:30px;” cz_title=””]یک شرکت یک حقوقی جداگانه است و می تواند بدهی ، شکایت و شکایت داشته باشد. سهامداران شرکت (مالکان) می توانند مسئولیت شخصی خود را محدود کنند و عموماً مسئولیت بدهی شرکت را بر عهده ندارند. یک شرکت یک ساختار تجاری پیچیده است و هزینه تنظیم و گزارشگری بالایی دارد. شما می توانید یک شرکت را به عنوان یک شرکت خصوصی (که به عنوان اختصاصی نیز شناخته می شود) یا یک نهاد عمومی تشکیل دهید. یک شرکت ثبت شده باید حداقل یک مدیر (و یک دبیر شرکت داشته باشد مگر اینکه یک شرکت خصوصی باشد)[/cz_title][cz_gap height=”25px” id=”cz_16442″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_push_in” id=”cz_24897″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF.%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-104-tick” sk_icons=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;padding:5px;border-radius:90px;” sk_lists=”width:47%;margin-right:0px;margin-bottom:15px;margin-left:3%;float:right;” sk_icons_hover=”background-color:#242424;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.09);” sk_lists_mobile=”width:100%;margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_lists_tablet=”width:100%;” cz_stylish_list=””]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”][cz_free_line id=”cz_81632″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;”][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”75px”]
[cz_banner style=”style15″ title=”آینده” image=”242″ id=”cz_18832″ sk_box=”background-color:#dc4c46;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#dc4c46;border-radius:5px;” sk_title=”font-size:28px;font-weight:700;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.37);” sk_box_tablet=”margin-bottom:50px;” cz_banner=””]آینده در دستان ماست …[/cz_banner]
[cz_banner style=”style15″ title=”پرداخت امن” image=”251″ id=”cz_79108″ sk_box=”background-color:#dc4c46;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#dc4c46;border-radius:5px;” sk_title=”font-size:28px;font-weight:700;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.37);” sk_box_tablet=”margin-bottom:50px;” cz_banner=””]ایمنی در پرداخت های بانکی …[/cz_banner]
[cz_banner style=”style15″ title=”حمل و نقل رایگان” image=”247″ id=”cz_107355″ sk_box=”background-color:#dc4c46;border-style:solid;border-bottom-width:5px;border-color:#dc4c46;border-radius:5px;” sk_title=”font-size:28px;font-weight:700;text-shadow:1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.37);” cz_banner=””]حمل و نقل رایگان به سراسر جهان …[/cz_banner]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” id=”cz_105484″]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”150px”][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_69907″ image=”1001″][/cz_image][cz_gap height=”36px” id=”cz_27788″][cz_title shape=”text” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_100160″ shape_text=”آمار ما” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(255,255,255,0.05);top:-40px;” sk_shape_tablet=”font-size:5em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;” cz_title=””]

ما حرفه ای هستیم

چرا شما باید به ما اعتماد کنید؟

[/cz_title][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″]

[cz_counter number=”28″ symbol=”+” after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_30410″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:100;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,#dc4c46,transparent,transparent);width:200px;padding:30px;margin-bottom:10px;” sk_after=”font-size:21px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#dc4c46;padding:8px 20px;margin-top:-15px;border-radius:5px;box-shadow:0px 5px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_num_tablet=”width:85%;” sk_num_mobile=”width:75%;” cz_counter=””]
[cz_counter number=”96″ symbol=”+” after=”کارشناس حرفه ای” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_66815″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:100;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,#dc4c46,transparent,transparent);width:200px;padding:30px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”font-size:21px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#dc4c46;padding:8px 20px;margin-top:-15px;border-radius:5px;box-shadow:0px 5px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_num_tablet=”width:85%;” sk_num_mobile=”width:75%;” cz_counter=””]
[cz_counter number=”130″ symbol=”k” after=”پروژه انجام شده” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_100256″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:100;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,#dc4c46,transparent,transparent);width:200px;padding:30px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”font-size:21px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#dc4c46;padding:8px 20px;margin-top:-15px;border-radius:5px;box-shadow:0px 5px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_num_tablet=”width:85%;” sk_num_mobile=”width:75%;” cz_counter=””]
[cz_counter number=”78″ symbol=”+” after=”جایزه دریافتی” position=”tac cz_2rows” duration=”3″ id=”cz_29781″ sk_num=”font-size:80px;color:#ffffff;font-weight:100;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(0deg,#dc4c46,transparent,transparent);width:200px;padding:30px;margin-bottom:10px;border-radius:5px;” sk_after=”font-size:21px;color:#ffffff;font-weight:700;background-color:#dc4c46;padding:8px 20px;margin-top:-15px;border-radius:5px;box-shadow:0px 5px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” sk_num_tablet=”width:85%;” sk_num_mobile=”width:75%;” cz_counter=””]
[cz_gap height=”350px” id=”cz_27788″ height_mobile=”300px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_89995″]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px” height_mobile=”75px”]
[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_25171″ cz_title=””]

کادر مجرب

کارشناسان ما

[/cz_title][cz_gap height=”140px” id=”cz_27788″ height_tablet=”30px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_21320″ sk_lines=”background-color:#dc4c46;width:60px;height:1px;top:-14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_lines_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;” cz_title=””]به ما بپیوندید[/cz_title]

[cz_team style=”cz_team_3″ image=”1201″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_6″ id=”cz_92762″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-skype%22%2C%22title%22%3A%22Skype%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_con=”background-color:#dc4c46;border-style:none;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”font-size:14px;color:#dc4c46;background-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_image_img_hover=”box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);opacity:0.15;” sk_overall=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” cz_team=””]

نیک هربر

موسس شرکت[/cz_team]

[cz_team style=”cz_team_3″ image=”1202″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_6″ id=”cz_84993″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-skype%22%2C%22title%22%3A%22Skype%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_con=”background-color:#dc4c46;border-style:none;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”font-size:14px;color:#dc4c46;background-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_image_img_hover=”box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);opacity:0.15;” sk_overall=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” cz_team=””]

مری جانسون

مدیر پشتیبانی[/cz_team]

[cz_team style=”cz_team_3″ image=”1203″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_up” social_align=”tar” fx=”cz_social_fx_6″ id=”cz_69170″ social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-skype%22%2C%22title%22%3A%22Skype%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_image_con=”background-color:#dc4c46;border-style:none;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);” sk_icons=”color:#ffffff;” sk_tooltip=”font-size:14px;color:#dc4c46;background-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_image_img_hover=”box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);opacity:0.15;” sk_overall=”border-radius:5px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.1);” cz_team=””]

جک نیکلسون

مدیر منابع انسانی[/cz_team]

[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” relative=”true” id=”cz_65698″]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_mobile=”100px”]
[cz_video_popup type=”2″ id=”cz_36658″ image=”1017″ sk_overall=”border-radius:5px;” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:transparent;background-image:linear-gradient(180deg,#dc4c46,rgba(220,76,70,0.7));padding:30px;box-shadow:0px 0px 0px 6px rgba(255,255,255,0.15);” sk_icon_mobile=”padding:15px;” mp4=”http://xtratheme.ir/xtravd/business-3/videoplayback.mp4″]
[cz_gap height=”60px” height_tablet=”50px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_30863″ cz_title=””]

چرا باید

ما را انتخاب کنید؟

[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_73358″ cz_title=””]خدمات تجاری اصطلاح عمومی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما ملموس تولید نمی کند. [/cz_title][cz_gap height=”40px”][cz_progress_bar title=”◦ راه حل های تجاری” number=”77%” style=”pbar3″ id=”cz_98079″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2e2a2a,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;” cz_progress_bar=””][cz_progress_bar title=”◦ فرایند کارشناسی مالی” number=”92%” style=”pbar3″ id=”cz_49873″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2e2a2a,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;” cz_progress_bar=””][cz_progress_bar title=”◦ رسانه های اجتماعی و بازاریابی” number=”86%” style=”pbar3″ id=”cz_70951″ sk_title=”font-size:16px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2e2a2a,#dc4c46);border-radius:50px;” sk_bar=”border-radius:50px;” sk_num=”font-size:18px;color:#dc4c46;” sk_title_mobile=”font-size:10px;” cz_progress_bar=””]

[cz_gap height=”350px” id=”cz_27788″ height_mobile=”300px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_54929″]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_27788″ height_mobile=”100px”]
[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_41796″ cz_title=””]

نظرات

مشتریان ما

[/cz_title][cz_gap height=”140px” id=”cz_27788″ height_tablet=”30px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_26457″ sk_lines=”background-color:#dc4c46;width:60px;height:1px;top:-14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_lines_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;” cz_title=””]بازخورد خود را ارسال نمایید[/cz_title]

[cz_carousel slidestoshow=”1″ slidestoshow_tablet=”1″ gap=”0px” arrows_position=”no_arrows” dots_position=”dots_bl” dots_style=”dots_circle” infinite=”true” autoplay=”true” dots_inner=”true” fade=”true” id=”cz_60642″ sk_dots=”background-color:#dc4c46;margin-right:2px;margin-bottom:30px;margin-left:2px;” sk_slides=”padding:0px 40px 20px;”][cz_testimonials name=”مایک نیرسون” subname=”تاجر” id=”cz_76878″ avatar=”925″ sk_content=”background-color:#ffffff;padding:0px;margin-bottom:40px;” sk_name=”font-size:18px;font-weight:700;” sk_subname=”font-size:16px;color:#2e2a2a;font-weight:300;font-style:italic;margin-top:-10px;” sk_avatar=”width:60px;height:60px;box-shadow:0px 8px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_content_mobile=”text-align:center;”]“خدمات تجاری یک اصطلاح عمومی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند. توصیف کارهایی که پشتیبانی می کنند “[/cz_testimonials][cz_testimonials name=”مری رزلاین” subname=”بازرگان” id=”cz_48222″ avatar=”927″ sk_content=”background-color:#ffffff;padding:0px;margin-bottom:40px;” sk_name=”font-size:18px;font-weight:700;” sk_subname=”font-size:16px;color:#2e2a2a;font-weight:300;font-style:italic;margin-top:-10px;” sk_avatar=”width:60px;height:60px;box-shadow:0px 8px 30px 0px rgba(0,0,0,0.2);” sk_content_mobile=”text-align:center;”]“توصیف کارهایی که از خدمات تجاری پشتیبانی می کنند یک اصطلاح کلی است که توصیف کارهایی است که از یک تجارت پشتیبانی می کند اما کالایی ملموس را تولید نمی کند.”[/cz_testimonials][/cz_carousel]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_tablet=”50px”]