خدمات

[cz_gap height=”20px” id=”cz_27788″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_69907″ image=”1001″][/cz_image][cz_gap height=”20px” id=”cz_27788″][cz_title shape=”text” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_41819″ shape_text=”خدمات” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(220,76,70,0.07);top:-40px;” sk_shape_tablet=”font-size:5em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;”]

کسب و کار ما

خدمات پرطرفدار

[/cz_title][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″]

[cz_service_box type=”vertical” title=”مشاوره عمومی” icon=”fa czico-093-email” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_45138″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]راهنمایی های ایجاد کننده که تصمیم گیری های تجاری قابل اندازه گیری ، پایدار و سودآور کسب می کند[/cz_service_box][cz_gap height=”39px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”راه حل های شریک” icon=”fa czico-079-hand” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_55615″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]به عنوان ارائه دهنده پیشرو در زمینه داده های اعتباری و راه حل های مدیریت هویت برای مشاغل[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”خدمات بازاریابی” icon=”fa czico-002-communication” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_79060″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]به مارک های کمک کننده تعامل معنی دار تری با مردم می دهند تا اطلاعات بیشتری از داده ها کسب کنند[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”کیفیت داده” icon=”fa czico-080-box” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_13918″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]تجربه کیفیت داده یک رهبر شناخته شده در صنعت با کیفیت داده ها و تجارت سالم است[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_gap height=”70px” id=”cz_27788″ height_mobile=”0px”][cz_free_line id=”cz_81632″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;”][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”50px”]
[cz_service_box type=”vertical” title=”خدمات تبلیغاتی” icon=”fa czico-049-megaphone” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_69527″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]راهنمایی های ایجاد کننده که تصمیم گیری های تجاری قابل اندازه گیری ، پایدار و سودآور کسب می کند[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”رشد تجارت” icon=”fa czico-077-like” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_110004″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]به عنوان ارائه دهنده پیشرو در زمینه داده های اعتباری و راه حل های مدیریت هویت برای مشاغل[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی برنامه” icon=”fa czico-124-smartphone-call” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_82927″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]به مارک های کمک کننده تعامل معنی دار تری با مردم می دهند تا اطلاعات بیشتری از داده ها کسب کنند[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_service_box type=”vertical” title=”نماینده پشتیبانی” icon=”fa czico-078-support” icon_fx=”cz_sbi_fx_6″ id=”cz_27063″ sk_icon=”font-size:48px;color:#ffffff;background-color:#2e2a2a;padding:16px;border-radius:100px;” sk_overall=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;” sk_title=”margin-top:10px;margin-bottom:20px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;background-color:#dc4c46;box-shadow:0px 10px 50px rgba(0,0,0,0.1);” sk_title_hover=”color:#dc4c46;” sk_overall_hover=”margin-top:-10px;”]تجربه کیفیت داده یک رهبر شناخته شده در صنعت با کیفیت داده ها و تجارت سالم است[/cz_service_box][cz_gap height=”40px” id=”cz_73672″]
[cz_gap height=”300px” id=”cz_27788″ height_tablet=”200px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” id=”cz_52231″]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”150px” height_mobile=”25px”]
[cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_35532″ cz_title=””]

قیمت های

پیشنهادی ما

[/cz_title][cz_gap height=”140px” id=”cz_27788″ height_tablet=”30px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_74674″ sk_lines=”background-color:#dc4c46;width:60px;height:1px;top:-14px;” link=”url:https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3||” sk_overall_tablet=”margin-bottom:50px;” sk_lines_tablet=”margin-right:0px;margin-left:0px;” sk_overall_hover=”margin-right:15px;margin-left:15px;” cz_title=””]درخواست مشاوره[/cz_title][cz_gap height=”0px” id=”cz_27788″ height_tablet=”75px”]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_42302″ sk_overall=”color:#0f0f0f;background-color:#ffffff;padding:30px 50px 50px;border-radius:5px;”][cz_title id=”cz_60648″ cz_title=””]

590 هزارتومان /ماه

[/cz_title][cz_free_line id=”cz_47577″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;margin-top:25px;margin-bottom:25px;”][cz_stylish_list id=”cz_25531″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%2012%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-202-checked-1″ sk_icons=”color:#dc4c46;” cz_stylish_list=””][cz_free_line id=”cz_47577″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;margin-top:25px;margin-bottom:25px;”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_block” btn_effect=”cz_btn_shine” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” id=”cz_99835″ alt_title=”Good Choice” sk_button=”padding-right:32px;padding-left:32px;” cz_button=””][/cz_content_box][cz_gap height=”0px” id=”cz_27788″ height_tablet=”75px”]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_42302″ sk_overall=”color:#0f0f0f;background-color:#ffffff;padding:30px 50px 50px;border-radius:5px;”][cz_title id=”cz_69325″ cz_title=””]

990 هزارتومان /ماه

[/cz_title][cz_free_line id=”cz_47577″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;margin-top:25px;margin-bottom:25px;”][cz_stylish_list id=”cz_72300″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D9%84%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%2012%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2210x%20%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-202-checked-1″ sk_icons=”color:#dc4c46;” cz_stylish_list=””][cz_free_line id=”cz_47577″ sk_line=”background-color:#dfdfdf;height:1px;margin-top:25px;margin-bottom:25px;”][cz_button title=”سفارش آنلاین” btn_position=”cz_btn_right cz_mobile_btn_block” btn_effect=”cz_btn_shine” text_effect=”cz_btn_txt_move_up” id=”cz_31324″ alt_title=”Good Choice” sk_button=”padding-right:32px;padding-left:32px;” cz_button=””][/cz_content_box]

[cz_gap height=”300px” id=”cz_27788″]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_88813″]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px”]
[cz_title css_animation=”none” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_51919″ sk_overall=”margin-bottom:50px;” cz_title=””]

کمک به شما برای افزایش ترافیک وبسایت شما

[/cz_title][cz_title text_center=”true” id=”cz_68104″ sk_overall=”margin-bottom:50px;” cz_title=””]خدمات ما شامل مشاوره ، تحقیق در مورد کلمات کلیدی ، نوشتن کپی ، ایجاد پیوندهای دریافتی ، ارسال به موتورهای جستجو و درنهایت گزارش در مورد نتایج بهینه سازی است.[/cz_title][cz_button title=”دریافت ویزیتورهای بیشتر” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” css_animation=”none” effect=”cz_btn_fx_3″ icon=”fa fa-bolt” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fcorporate-2%2Fcontact%2F|||” id=”cz_77924″ sk_button=”padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_button_tablet=”margin-bottom:50px;” cz_button=””]

[cz_image_hover_zoom size=”370×450″ css_animation=”none” image=”1106″ id=”cz_15858″ sk_css=”border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.06);”]
[cz_image_hover_zoom size=”370×500″ css_animation=”none” image=”1055″ id=”cz_18027″ sk_css=”border-radius:4px;box-shadow:0px 10px 30px 0px rgba(0,0,0,0.06);” sk_css_tablet=”margin-top:30px;margin-bottom:30px;”]
[cz_gap height=”200px” id=”cz_27788″ height_tablet=”100px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#2e2a2a” color2=”” color3=”” relative=”true” id=”cz_101196″]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_69907″ image=”1001″][/cz_image][cz_gap height=”20px” id=”cz_27788″][cz_title shape=”text” smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_55275″ shape_text=”فرایند” sk_shape=”font-size:10em;color:rgba(220,76,70,0.07);top:-40px;” sk_shape_tablet=”font-size:5em;” sk_shape_mobile=”font-size:3em;” cz_title=””]

مراحل کار

شیوه کارکرد ما چیست؟

[/cz_title][cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″]

[cz_content_box type=”1″ sk_overall=”background-color:rgba(0,0,0,0);padding:50px 10px;” id=”cz_89275″ sk_overall_mobile=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;”][cz_title text_center=”true” sk_overall=”text-shadow:0px 5px 15px rgba(0,0,0,0.19) ;” id=”cz_21136″ cz_title=””]۰۱[/cz_title][cz_title text_center=”true” sk_overall=”margin-top:12px;” id=”cz_31601″ cz_title=””]مشاورهلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/cz_title][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ sk_overall=”background-color:rgba(0,0,0,0);padding:50px 10px;” id=”cz_30995″ sk_overall_mobile=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;”][cz_title text_center=”true” sk_overall=”text-shadow:0px 5px 15px rgba(0,0,0,0.19) ;” id=”cz_110861″ cz_title=””]۰۲[/cz_title][cz_title text_center=”true” sk_overall=”margin-top:12px;” id=”cz_29009″ cz_title=””]تحقیق
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/cz_title][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ sk_overall=”background-color:rgba(0,0,0,0);padding:50px 10px;” id=”cz_30995″ sk_overall_mobile=”padding-top:0px;padding-bottom:0px;”][cz_title text_center=”true” sk_overall=”text-shadow:0px 5px 15px rgba(0,0,0,0.19) ;” id=”cz_26910″ cz_title=””]۰۳[/cz_title][cz_title text_center=”true” sk_overall=”margin-top:12px;” id=”cz_64369″ cz_title=””]راه اندازی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/cz_title][/cz_content_box]
[cz_gap height=”175px” id=”cz_74725″ height_mobile=”100px”][cz_button title=”شروع کنید” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_fill_up” link=”url:%23|||” sk_button=”background-color:#dc4c46;padding-right:30px;padding-left:30px;” id=”cz_13915″ cz_button=””]
[cz_gap height=”250px” id=”cz_27788″ height_mobile=”200px”]
[cz_separator_2 style=”64″ color1=”#ffffff” color2=”” color3=”” id=”cz_101057″]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_mobile=”75px”]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_96590″ image=”1042″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Business Solutions” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_29435″ image=”1043″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Speedy Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_85719″ image=”1044″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Penguin Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_26708″ image=”1045″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Live Talk” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:30px;”][/cz_image]
[cz_image fx_hover=”cz_image_flip_v” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_20348″ image=”1046″ sk_css=”opacity:0.5;” sk_css_hover=”opacity:1;” tooltip=”Enovo Business” svg_tooltip=”font-size:15px;background-color:#dc4c46;padding:4px 24px;border-radius:50px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_27788″ height_tablet=”50px”]