بستن فاصله بین دندان ها، چه درمانی برای چه میزان فاصله؟